Ngày tận thế 21/12/2012?

có thật không thế pà kon hay chỉ la ckém j thôi?
11 câu trả lời 11