Đố vui giải trí về máy tính cầm tay ?

Giả sử máy tính cầm tay (fx 570MS hoặc fx 570 ES) đang mở.
Bạn muốn tính tổng S = 1 + 2 + 3 + ... + 2012 bằng máy tính (không tính nhẩm) thì phải ấn phím ít nhất bao nhiêu lần ? (Ưu tiên cho cách nào ấn phím ít lần nhất)
Cập nhật: Hoan nghênh tất cả các bạn tham gia !
Cập nhật 2: @ Anh : Không cần dùng đến ký tự xích-ma đâu !
Cập nhật 3: @Bin : Có thể ấn phím ít hơn 9 lần được không ?
5 câu trả lời 5