Tính khối lượng mol trung bình (gam) của hỗn hợp khí trên và tỷ lệ % theo thể tích của O2?

Một hỗn hợp khí O2 và CO2 có tỉ khối so với hiđro là 19. Tính khối lượng mol trung bình (gam) của hỗn hợp khí trên và tỷ lệ % theo thể tích của O2
2 câu trả lời 2