Cho mình hỏi nghĩa các câu Tiếng Anh?

( Lưu ý tất cả nghĩa đều là nghĩa bóng và dù dịch sang Google sẽ chỉ có nghĩa đen) 1) Have you been to my neighborhood lately ? It's pizza city ! ( Nghĩa pizza city ) 2) The number of delis downtown is exploding . ( Nghĩa exploding ) 3) Did you complete that restaurant survey yet ? You should . Customers... hiển thị thêm ( Lưu ý tất cả nghĩa đều là nghĩa bóng và dù dịch sang Google sẽ chỉ có nghĩa đen)
1) Have you been to my neighborhood lately ? It's pizza city ! ( Nghĩa pizza city )
2) The number of delis downtown is exploding . ( Nghĩa exploding )
3) Did you complete that restaurant survey yet ? You should . Customers should make their taste known ( Nghĩa taste )
4) That man just beaned me with a loaf of bread ! ( Nghĩa beaned )
3 câu trả lời 3