2 câu cuối của bài tây tiến bạn hãy cho biết mùa xuân ấy là mùa xuân nào nó giúp hiểu gì về hoàn cảnh sáng tác?

help me
Cập nhật: Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nữa chẳng về xuôi
viết bài văn help me các pro
2 câu trả lời 2