Hữu thắng ông nói gì thế hả ông bạn của tôi =)))))?

2 câu trả lời 2