@tan tuyen phắn khỏi câu hỏi của tôi đi ? toàn nói nhảm?

6 câu trả lời 6