Bạn Vua Núi sống ở Đức nếu rãnh tìm giùm tôi một số tài liệu về tư tưởng Mác xít?

chứng minh việc Marx kêu gọi diệt chủng giai cấp để xây dựng xh mới và Marx đồng tình việc Anh Pháp xâm lược các quốc gia châu phi và á đông vì đó là kết quả tất yếu của việc thay thế xã hội cũ phong kiến lạc hậu để tiến lên hình thái xã hội mới tư bản...
2 câu trả lời 2