đi chơi với em yêu và đi nhậu. Bạn chọn kèo nào?

đi chơi với em yêu: chỉ được nói những j em muốn nghe
đi nhậu = rượu vào lời ra, thoải mái nói những j mình muốn nói,sổ toẹt luôn những điều khi bình thường mình 0 dám nói và người khác 0 thích nghe.

héhé.....
10 câu trả lời 10