Bạn có bao nhiêu người bạn có thể đk coi là thân thiết?

7 câu trả lời 7