Tình yêu của con người có từ bao giờ và đến từ nơi đâu?

Cập nhật: uh` nhưng nghe bài này cho nó xì xồ =))
4 câu trả lời 4