@nguyễn tuấn phương vào đây?

@bella ko hề bảo mình lại chắc là vì @bella thik bn,mình làm mai cho bn vì mình rất mún 2 bn thành đôi,2 bn rất đẹp đôi,mình thấy bn rất thik @bella ^^
4 câu trả lời 4