Một lần mất tín ......?

vạn lần chẳng tin. "Đảng tìm cách thu phục lòng dân" Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm cách lấy lại lòng tin của nhân dân vốn đã xuống cấp trầm trọng trong thời gian qua trước thực trạng kinh tế-xã hội của đất nước và nạn tham nhũng lan rộng trong Đảng. Công... hiển thị thêm vạn lần chẳng tin.

"Đảng tìm cách thu phục lòng dân"

Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm cách lấy lại lòng tin của nhân dân vốn đã xuống cấp trầm trọng trong thời gian qua trước thực trạng kinh tế-xã hội của đất nước và nạn tham nhũng lan rộng trong Đảng.

Công tác vận động nhân dân theo Đảng mà Đảng gọi là ‘dân vận’ chính là một nội dung hàng đầu trong nghị trình của Hội nghị Trung ương 7 vừa kết thúc hôm thứ Bảy ngày 11/5.

Liền sau đó, một lãnh đạo hàng đầu phụ trách công tác này của Đảng đã lên tiếng về trọng tâm của công tác dân vận trong tình hình mới. Điều này chứng tỏ đây là một nhiệm vụ ưu tiên của Đảng trong thời điểm hiện nay.


http://www.bbc.co.uk/vietnamese
4 câu trả lời 4