Khi tôi ăn cơm…Cả quán dõi theo từng động tác?

Tự Tin > Gắp Nhanh > Phong Cách . Tôi thích cơm bụi . Cơm bụi rất lôi cuốn . Lôi cuốn là phải ăn nhanh . Ăn nhanh là sạch sẽ . Tôi là....Sinh Viên Nghèo !! Khi tôi chạy...Mọi người dõi theo từng bước chạy của tôi . Mạnh Mẽ > Tự Tin > Thần Tốc . Chạy rất lôi cuốn . Lôi cuốn là phải... hiển thị thêm Tự Tin > Gắp Nhanh > Phong Cách .

Tôi thích cơm bụi .
Cơm bụi rất lôi cuốn .
Lôi cuốn là phải ăn nhanh .
Ăn nhanh là sạch sẽ .

Tôi là....Sinh Viên Nghèo !!


Khi tôi chạy...Mọi người dõi theo từng bước chạy của tôi .

Mạnh Mẽ > Tự Tin > Thần Tốc .

Chạy rất lôi cuốn .
Lôi cuốn là phải chạy nhanh .

Chạy nhanh thì mới thoát .

Tôi là…Cướp !
9 câu trả lời 9