Cái giá của hạnh phúc chính là sự ràng buộc?

Cái giá của tự do chính là sự cô đơn

Chỉ tiếc con người ta lại thường hay đi ngược

Lúc cô đơn lại thèm sự ràng buộc

Lúc hạnh phúc thì muốn mình được tự do
8 câu trả lời 8