Cho mình hỏi Wifi and Modum truyền vào máy tính nó không vào Internet làm sao mà sửa ?

Biết rằng nếu cắm dây từ Modum thì Laptop nhận được internet còn máy tình bàn không có . Wifi thì Laptop không nhận ra Username
4 câu trả lời 4