Một ví dụ chứng minh sự rời bỏ nguyên lý đạo Phật của giáo phái Bắc tông?

Trong giáo lý bắc tông có lý thuyết về hiện thân, báo thân, ứng thân Phật. Nói chung với lý thuyết luân hồi và nguyên lý "vạn pháp duy tâm tạo"( lý thuyết về tâm, về chuyển vận nguyên nhân và hệ quả quá trình tâm thức.- Con đường duy nhất dẫn tới giải thoát-).Thì Bắc tông lợi dụng sự duy tâm, hướng vào... hiển thị thêm Trong giáo lý bắc tông có lý thuyết về hiện thân, báo thân, ứng thân Phật. Nói chung với lý thuyết luân hồi và nguyên lý "vạn pháp duy tâm tạo"( lý thuyết về tâm, về chuyển vận nguyên nhân và hệ quả quá trình tâm thức.- Con đường duy nhất dẫn tới giải thoát-).Thì Bắc tông lợi dụng sự duy tâm, hướng vào tâm thức, để bành trướng hình thái các kiếp luân hồi, các Chư Phật, các sư tổ của Phật , rồi hệ thống kiểu nhà nước Phật giáo,v...

Sự thật, kiếp luân hồi mà mục đích Phật dùng để chỉ ra con đường giải thoát là nhìn thấy chuyển vận của tâm thức. Dù ở các kiếp sống khác nhau nhưng nghiệp hầu như không thay đổi, mà chỉ có chuyển biến về tâm thức mới thoát luân hồi.

Những yếu tố kiếp sống và các dạng của Phật đã được Bắc tông tận dụng . Đó là một đặc điểm mà thuyết thần thoại về địa ngục và tái sanh của Trung Quốc được vận dụng tối đa để đưa vào đạo Phật nhánh Bắc tông.

Sự ứng dụng và sự hiểu với mục đích giải thoát của lý thuyết luân hồi, là về lòng từ bi bình đẳng với tất cả chúng sanh, và sự hiểu và giải thoát nghiệp.

Chính tại đây, bắc tông đã không đi theo hướng đúng đắn đó mà Phật dùng để hoằng hoá chúng sanh, trái lại bắc tông dùng lý thuyết luân hồi để chế ra kinh Thủy sám, kể lể thống kê dài dòng các cảnh giới địa ngục. Rồi lợi dụng để chế ra các tiền thân Phật, các chư Phật và các loại Phật, có xuất xứ từ Trung quốc như Quan Âm, v.v...rồi lý thuyết về Ứng thân báo thân,v....
Truy cứu về lý thuyết thì Bắc tông không sai, nhưng sai lầm là bắc tông dùng lý thuyết để giảI thoát, vào việc xây dựng nên cho mình một hệ thống thần thánh. Từ một giáo lý không có thần linh trở thành một giáo lý rất nhiều thần linh, mê tín dị đoan, thờ các Phật Trung Hoa sinh ra và ở trong thần thoại của TQ từ cả nghìn năm nay.

Bằng các tiếp cận giáo lý siêu việt kiểu xoay ngược, Bắc tông đã biết đạo gỉải thoát cao cả thành đống vàng mã bầy bán ngoài chợ trời.

Bằng các cảnh giới trong tâm mà mình phải quán, có nghĩa là tóm gọn lại để chúng được tiêu trừ thành hư huyễn. Thì Bắc tông lợi dụng tận dụng lạm dụng thuyết này để mở rộng mê tín dị đoan. Như một con dao sắc, để chặt đứt phiền não, thì bắc tông biến thành con dao cạo những máu mủ khô đọng và rong rêu cũ kỹ cho vào chế biến thành giáo lý, kiểu mãi võ cao hoàn tán, mê tín, mị dân, kêu gọi chung chung mà cả đời không sao rút chân ra khỏi vòng lẩn quẩn của giáo lý bắc tông.

Đây chính là thuốc phiện cho nhân dân đúng nghĩa của nó. Bởi chỉ đầu độc, và làm mụ mị thêm, chứ không phải thuốc tiêu trừ căn bệnh từ bên trong tâm của người.

Cùng là một chất liệu-lý thuyết duyên khời và luân hồi-bên chân chính là phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng do tiền thân để lại-Còn bên tà giáo bắc tông thì quay lại tô hồng thêm cho chủ nghĩa mê tín của TQ, giống như vẽ chân thêm cho rồng. Tô vẽ màu mè. Cốt làm cho người tu mê muội theo, thật đông thật nhiều, và cả đời trói buộc, mà chẳng cởi trói buộc, như giáo lý Thầy đã dựng và dạy nên.
Cập nhật: ________________________________________ Cám ơn mọi người đã góp ý. Đối với người đã hiểu chút Phật pháp thì nên xem xét sự sai từ giáo lý. Chính vì tu thật sự quá khó mà Bắc tông đã chế ra kinh dễ duôi cho chúng sanh. Ta hãy so kinh Bắc tông với lý thuyết đạo đức CSCN. Nếu so sánh nói khó dễ thì chúng như nhau.... hiển thị thêm ________________________________________

Cám ơn mọi người đã góp ý.

Đối với người đã hiểu chút Phật pháp thì nên xem xét sự sai từ giáo lý. Chính vì tu thật sự quá khó mà Bắc tông đã chế ra kinh dễ duôi cho chúng sanh.

Ta hãy so kinh Bắc tông với lý thuyết đạo đức CSCN. Nếu so sánh nói khó dễ thì chúng như nhau. Học đạo đức CSCN rất khó( nói được làm được), cũng như Bắc tông , rơi vào con đường kêu gọi cố gắng hết mình ( tín hạnh nguyện). Nhưng Bắc tông cũng như CNCS, y như nhau ở chỗ tô vẽ và tiếp thị rất kêu nhưng không ai làm nổi.
Chẳng hạn chỉ như đã nói phóng sinh cá chẳng hạn. Tác dụng lại ngược lại, chim chết chim què chim không bay nổi ( thầy vui bảo là nó muốn ở lại nghe kinh bắc tông). Hai sự tương đồng chỉ muốn chứng minh một điều những mục đích và chân lý của BT và CNCS như hệt nhau, ở chỗ chỉ kêu gọi nhưng không chỉ bày con đường đi tới mục đích. Mà sai về lý luận đến nỗi, dẫu có chỉ bày thì chỉ đi lạc đường mà thôi hay đi mãi chẳng thấy kết quả gì cả.( ví dụ về CNCS).
12 câu trả lời 12