Mn ơi vào cho hỏi xíu xịu thoai......?

Mn nhiêu tủa ời để tiện xưng hô.

Mình sn88 ai nhỏ hơn cứ gọi mình là chị.ˆˆ
6 câu trả lời 6