Aaaaaaa........ hết đâu ren chỉn sang đâu pụn dồi. tính sau đây ?

Chẳng lẻ đi cắt cái pụn pỏ....chợ bán ? ˆˆ
3 câu trả lời 3