KHông biết thì đừng trả lời?

cứ nói nhảm !!
4 câu trả lời 4