Từng ngày nào… nồng nàn từng câu ca dao…?

2 câu trả lời 2