======= AI NHỈ =======!?

Có người chặn lối ngăn Giang
Để lòng tư lự ...dùng dằng rơi rơi
Trời mưa đủ nước thôi trời
Cho tình thơ phú trong tôi nẩy mầm
Chúc các bạn chúa nhật vui đầm ấm!
2 câu trả lời 2