Cuối tuần vui vẻ. Hy vọng câu này hông bị ẩn hay bị bọn bvc xóa nữa.?

3 câu trả lời 3