Dally anh đậu y SG à. Cái này nhờ em nhá.?

Cập nhật: Ờ, thì nhờ em nói một tiếng mà anh đậu á, hehe.
1 câu trả lời 1