Tình cảm con người giống quá trình lên men...?

Len men chỉ cho vị đặc trưng ở thời điểm nhất định.
Cũng giống tình cảm con người chỉ chân thành trong thời điểm nào đó.
Kéo dài bao lâu tùy thuộc vào nhiều yếu tố.
Có một điều chắc chắn, để quá hạn sẽ thay vị.
4 câu trả lời 4