Cần một ít thời gian để biết........?

Chẳng là gì của nhau hay...
Là không thể thiếu nhau, ít nhất là ngay lúc này.
2 câu trả lời 2