Giờ mà bị đuổi khỏi nhà thì đi về đâu ấy nhở?

4 câu trả lời 4