Việc cuối cùng nên làm trước khi rời khỏi đâu là.......?

Chúc đại gia đình từ già tre lớn bé ngủ ngon, mơ chẹp.
Bye bye.... ^_^
3 câu trả lời 3