Ngày này tuần sau là khăn gói đi...........?

Học rồi, hứt.
Cập nhật: Một tuần ăn chơi cuối cùng.
2 câu trả lời 2