Tình hình là hôm nay có mưa sao băng....Có ai ngắm mưa sao băng chưa nhở?

chưa lần nào, hy vọng tối nay ngắm được.
3 câu trả lời 3