Có 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể không chứa nước.Nếu chảy riêng thì vòi 1 mất 3h,vòi 2 mất 4h để đầy bể.?

Hỏi cả 2 cùng chảy thì mất mấy giờ
3 câu trả lời 3