Có hai vòi nước chảy vào 1 bể ,chỉ vòi 1 chảy thì mất 2h , chỉ vòi 2 thì mất 3h .Nếu 2 cùng chảy mất bao lâu ?

giải toán casio nhá
1 câu trả lời 1