Tại sao lại gọi là Hạ quyết tâm mà không phải là Nâng quyết tâm?

4 câu trả lời 4