Vì sao cần phải vạch mặt bắc tông?

Sự ra đời của bắc tông trong lịch sử đã là thiếu chính thống. Sự ra đời của bắc tông trong quá khứ cho thấy sự chia rẽ và phá hoại trầm trọng nền giáo pháp và những quy định giới luật vốn là thọ mạng sống còn của Phật Pháp Sự ra đời của bắc tông nhầm phủ nhận và bôi bác giáo pháp chân chính, ngụy xưng, ca... hiển thị thêm Sự ra đời của bắc tông trong lịch sử đã là thiếu chính thống.

Sự ra đời của bắc tông trong quá khứ cho thấy sự chia rẽ và phá hoại trầm trọng nền giáo pháp và những quy định giới luật vốn là thọ mạng sống còn của Phật Pháp

Sự ra đời của bắc tông nhầm phủ nhận và bôi bác giáo pháp chân chính, ngụy xưng, ca ngợi tà kiến ác pháp nhằm thay thế, sửa đổi những lời dạy của Đức Phật còn những kiến giải sai lạc, mơ hồ và buồn cười.

Bắc tông lợi dụng sự ngu dốt, trình độ kém dân trí để phổ biến mê tín dị đoan, để lừa gạt dụ dỗ bá tánh nhẹ dạ cả tinh

Bắc tông chống chối một mặt lại khoác lát tôn xưng tự đánh bóng tên tuổi không từ mọi thủ đoạn tráo trở thay hình, ngã theo chiều gió, xu thế xu thời, nịnh hót luồn cúi.

Bắc tông ra đời vì ham danh vì trục lợi, vì vét đầy túi, vì chứa đầy bao, vì tượng lớn, chùa to, vì sa hoa vật chất, vì dục lạc tầm thường bất chấp cả xem thường đạo lý làm người huống hồ giới luật, huống hồ kệ kinh.

Bắc tông ra đời để hơn thua tranh đấu, để hợp tác thả câu, để kết bè kết phái, để trở thành công cụ mượn đạo tạo đời, núp bóng đạo để kinh doanh thừa cơ chính trị.

Bắc tông ra đời để lôi kéo vào hàng ngũ bọn lừa gạt biếng nhát, bọn đê tiện hạ lưu, kẻ côn đồ sân si, người lương tâm tán tận, đứa vì tiền mơ mắt, thằng hủy hạnh mua vui

Bắc tông ra đời để nối giáo cho giặc, xây dựng giáo ma, tiếp tay ác quyền, thêm đảo điên thời cuộc.

Bắc tông là cơn bệnh ung thư, là tế bào đột biến, là trùng giòi đục khoét bên, là kẻ nghịch đồ của đạo pháp, là nghịch tử của Phật chúng thánh hiền, là bằng hữu của yêu ma, là con đường vong bại pháp lành, là cơn mê tam đồ thọ khổ.

Vậy nên vạch mặt bắc tông là hợp lòng dân, thuận ý trời, là trách nhiệm người tu, là bổn phận đệ tử phật, vì mối đạo truyền lưu, vì chúng sanh nhân loại, vì xuyển dương đạo pháp, vì hàng phục chúng ma, vì đạo tâm kiên cố, vì giữ vẹn thề xưa.
Từ bỏ bắc tông là hồi đầu bờ giác, là bỏ ác quy thiện, là từ tối về sáng, là chính nhân chính đại là gan dạ trượng phu, là anh hùng tột bực, là chiến thắng ma quần, là chẳng uổng kiếp người.
8 câu trả lời 8