Việt N nằm trong đới khí hậu nào? Vì sao?

Giúp mình tí nhé
9 câu trả lời 9