Giup minh 2 cau nay vs moi nguoi?

giup minh 2 cau nay vs moi nguoi
B1: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch X gồm NaOH 1M và Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa. Xác định giá trị m
B2 : Dẫn V ml khí CO2 vào 1l dd Ca(OH)2 0.02 mol/l thu dược 1g kết tủa . Tính giá trị V
2 câu trả lời 2