Giải giúp mình bài đồ thị lớp 10 đơn giản này vs?

Tìm m để đồ thị hàm số y = mx +1 song song với đường thẳng y=x
1 câu trả lời 1