Có ai biết bài thơ gì của Tố Hữu viết về sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn độc lập k?

3 câu trả lời 3