Hiện nay tuổi cha gấp 6 lần tuổi con. Sau 9 năm nữa tuổi của 2 cha con là 60 tuổi. Tìm số tuổi mỗi người?

1 câu trả lời 1