Bài toán tiểu học, giải theo cách tiểu học . Giúp em với!?

Thắng nói: "Tuổi của bố mình cách đây 18 năm thì bằng 1/3 tuổi của bố mình 18 năm sắp đến". Hỏi hiện nay bố Thắng bao nhiêu tuổi?
1 câu trả lời 1