Chính trị chỉ cần thiết cho Kẻ Thống Trị, giai cấp thừa hưởng và luôn phải bỉ ổi và đê tiện ? Người Bị Trị chỉ sản xuất và cống hiến .?

Người bị trị chỉ làm nô lệ mọi việc. Không có Tự Do thật sự, chỉ có Sự Tự Do khi chính ta giải thoát tâm thức . Giải thoát mọi tri kiến, giải thoát mọi tội lỗi đã và đang đè nặng trong tâm hồn.
5 câu trả lời 5