Từ khi vào lính rồi?

Lánh xa cuộc vui.
Ngày nào toàn câu gian dối.
2 câu trả lời 2