Tôi phe thắng trận năm 1975 là VNCH?

Việt Cộng độc ác nên không có đồng minh.
Khác với VNCH ngày xưa.
Ấy mà bị cho là bù nhìn, là ngụy
https://www.youtube.com/watch?v=GCANWgxl...

5 câu trả lời 5