CHUNG CƯ GOLDMARK CITY - 136 HỒ TÙNG MẬU. CƠ HỘI Ở VÀ ĐẦU TƯ. CK 1-5%, GIÁ GỐC CĐT?

2 câu trả lời 2