Viết chương trình pascal nhập vào một mảng số nguyên có n phần tử (n tối đa 100 phần tử). Hãy xuất ra màn hình các số nguyên tố và tính tổng các số nguyên tố đó, cho biết có bao nhiêu số nguyên tố.(TIN 11 bài 11).?

Viết chương trình pascal nhập vào một mảng số nguyên có n phần tử (n tối đa 100 phần tử). Hãy xuất ra màn hình các số nguyên tố và tính tổng các số nguyên tố đó, cho biết có bao nhiêu số nguyên tố.(TIN 11 bài 11).
2 câu trả lời 2