Nhìn trang toàn ẩn danh tui có cảm giác như mọi người đang chơi "cút hà" với nhau. Vui vãi, hehe...?

Đừng mượn trò vui này để bôi mặt đá nhau thì cũng đâu có gì đáng than phiền, phải hôn?
Cập nhật: Tui cũng bắt chước làm "người bí mật" nè. Giống như con đà điểu vùi đầu trong cát í ! Hé hé...mắc cừ wá !!!!
13 câu trả lời 13