Cứ cho rằng Tình yêu là thứ gì đó quá nhiều "bất trắc" để còn thấy mình luôn được...may mắn?

Hehe...!!!
Cập nhật: Hem phải tại bị ế như rau muống chiều mà nói dị đâu hen!
10 câu trả lời 10