Vậy sinh năm 2000 trở lên là mấy x?

20 câu trả lời 20