Năm nay Nam 10 tuổi. Tuổi nam bằng 1/3 tuổi mẹ hỏi 4 năm trước mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?

8 câu trả lời 8