Có ai muoón đi sapa - tây bắc vào khoảng tháng 10 không? Mình có 2 người, đang định rủ đông đông đi cho vui?

6 câu trả lời 6